תקנון ותנאי שימוש גורילה ייבוא וסחר בע"מ

גורילה ייבוא וסחר בע"מ היא ייבואנית, ייצרנית ומפיצה של מגוון מותגים ומוצרים פרי פיתוחה.
 תקנון של: גורילה ייבוא וסחר בע"מ
 
ח.פ:  516622339
          
כתובת מחסן לוגיסטי למשלוחים בלבד: ירח אב 13 מודיעין
              
מייל:  GorillaGrillShop@gmail.com
 
טוואטסאפ :  050-2429491
 
אנא קרא את התנאים המפורטים בתקנון בקפידה מאחר והקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. הגשת הצעת רכישה ו/או הרשמה לקניה באחת משיטות המכירה מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה. תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. 
 
1. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה. ''פעולה באתר'': כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר. ''מבצע פעולה באתר'': כל גולש אשר בצע פעולה להזמנת מוצר.
1.2. רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את גורילה ייבוא וסחר בע"מ כלפי מבצעי הפעולות באתר.
1.3. בעל האתר הינו בעליו החוקיים של אתר גורילה ייבוא וסחר בע"מ אשר נרכש דרך חברת אלמנט ישראל על ידי חברת גורילה ייבוא וסחר בע"מ המתפעלת את האתר.
2. אספקת המוצרים:
2.1. אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
2.2. זמן אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שמצוין באתר לגבי כל מוצר ו/או שירות כולל רק את חישובם של ימי עסקים, דהיינו עד 7 ימי עבודה בשבוע (ימים א'-ה') ואינו כולל ימי שישי/שבת וימי חג.
2.3. אספקת המוצרים תבוצע על ידי המוכרים ובאחריותם הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
2.4. משלוח המוצרים נעשה בדואר רשום.
2.5. מדיניות ההובלה והאספקה נקבעת על ידי המוכרים ועל פי שיקול דעתם. למוכרים שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותם להוביל את המוצר לאזור מסוים.
2.6. המוכרים ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו''ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאי המוכר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
 2.7. כל המוצרים באתר נשלחם אל בית הלקוח בדמי משלוח כפי שמצויין באתר המכירה.
3. תשלום 
3.1. המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה הם סופיים.
3.2. במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל קנייתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בדמי ביטול כפי שמפורט בסעיף 11 להלן.
 
4. ביטול הצעה/עסקה והחזרת מוצרים מצד הלקוח
4.1. ביטול הזמנה במכירה כלשהי יעשה באופן הבא בלבד-בהודעה בדואר אלקטרוני לכתובת מייל:GorillaGrillShop@gmail.com
ניתן לבטל עסקה תוך14 יום מיום קבלת המוצר ותנאי הזיכוי הם 5% או 100 שקלים הנמוך מבינהם.
ההודעה תכלול את פרטי הקונה כולל ת.ז ומס טלפון , ביטול ההזמנה יבוצע רק לאחר שיחה עם הקונה.                                                                                               
 4.2. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע - תתבקש להחזיר את הנכס למוכר במקום שבו הוא מנהל את עסקיו.
ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב למוכר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
4.3. דמי ביטול - לאחר קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה.
7.4. גורילה ייבוא וסחר בע"מ תעשה כל שביכולתה על מנת לסייע ללקוח למצוא פתרון הולם במידה והלקוח יהיה מעוניין בהחזרת המוצר.
5. ביטול מכירות מצד גורילה ייבוא וסחר בע"מ
5.1. גורילה ייבוא וסחר בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
5.1.1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
5.1.2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת גורילה ייבוא וסחר בע"מ את המשך המכירה.
 5.1.3. במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה, רשאים גורילה ייבוא וסחר בע"מ לבטל את הרכישה הספציפית. 
5.1.4. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
5.1.5. גורילה ייבוא וסחר בע"מ רשאים לבטל את הזמנת מבצע הפעולה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע ההזמנה.
  
6. סודיות ופרטיות
6.1. גורילה ייבוא וסחר בע"מ מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההשתתפות בשיטות המכירה. פרטים אלו יישמרו במאגר המידע של  גורילה ייבוא וסחר בע"מ והחברה לא תעביר פרטים אישיים אלו לאף גורם זר אחר זולת למוכרים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שהתבצעו באתר. על אף שעל פי חוק אין חובה למסור לחברה את הפרטים האישיים, לא תוכל גורילה ייבוא וסחר בע"מ לטפל בהזמנות ללא פרטים אלו.   
6.2. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של גורילה ייבוא וסחר בע"מ להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת גורילה ייבוא וסחר בע"מ יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי.  
6.3. גורילה ייבוא וסחר בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש לקוחותיה באתר כולל דפים שנצפו, מוצרים מבוקשים, רכישות בעבר וכדומה לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי גורילה ייבוא וסחר בע"מ תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים ללקוחות אישית או מזהים אותם באופן אישי.
6.4.  גורילה ייבוא וסחר בע"מ שומרת לעצמה הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בע''פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו''ב אלא אם ציינת בפנינו אחרת.                         
6.5. גורילה ייבוא וסחר בע"מ לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:
6.5.1. אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות גורילה ייבוא וסחר בע"מ.
6.5.2. אם הלקוח עשה שימוש בשירותי גורילה ייבוא וסחר בע"מ לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
6.5.3. אם הלקוח הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם גורילה ייבוא וסחר בע"מ או מי מטעמה;
6.5.4. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין גורילה ייבוא וסחר בע"מ.
 
7. אחריות
7.1. המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות המוכרים.
7.2.גורילה ייבוא וסחר בע"מ אינה נושאת באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים.
7.3. גורילה ייבוא וסחר בע"מ מתחייבת לעשות כל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.
7.4. גורילה ייבוא וסחר בע"מ לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי האתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 
 
8. אחריות גורילה  ייבוא וסחר בע"מ במקרה של אי אספקת מוצר
8.1. מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, במקרה בו יבטל לקוח עסקה מסיבה שהמוצר שנרכש באותה עסקה לא סופק לו (ובמקרה זה בלבד), מתחייבת גורילה ייבוא וסחר בע"מ לספק ללקוח מוצר חלופי שווה ערך לזה שנרכש באותה עסקה, או להשיב ללקוח את הכספים ששולמו על ידו בפועל במסגרת העסקה האמורה, לפי בחירת גורילה ייבוא וסחר בע"מ .
8.2. מובהר כי אספקת המוצר החלופי או השבת הכספים בהתאם לאמור לעיל, תיעשה בהתאם לפרטי העסקה כפי שבוצעו באתר
9. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
10. הגלישה באתר תחשב להסכמה מצדך לתנאים אלה.
11. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
12. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
13. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
14. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
15. הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין הלקוחות.
16. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
17. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
18. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
19. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
החזרת התמורה
צרכן המבקש לבטל עסקה, חייב להציג לעוסק קבלה על הקנייה. צרכן שאינו יכול להציג קבלה נדרש להציג הוכחה אחרת לעצם ביצוע העסקה, מועד ביצוע העסקה, הסכום ששולם תמורתה ואמצעי התשלום.
•         כאשר צרכן ממש את זכותו לביטול העסקה מתקיימת השבה הדדית בין הצדדים - העוסק משיב לצרכן את התמורה או מבטל את החיוב (בניכוי דמי ביטול) ואילו הצרכן ישיב את המוצרים באופן הבא:
•         עליו להחזיר את המוצרים לעוסק.
•         השבת התמורה לצרכן תתאפשר אצל בנקודות המכירה של העוסק.
דמי ביטול
•         כל ביטול עסקה על פי התקנות מאפשר לעוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5 אחוזים ממחיר הטובין או השירות או מאה שקלים, לפי הנמוך מהאפשרויות.
•         במידה והעסקה נעשתה בכרטיס אשראי, והעוסק הוכיח לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בגין העסקה שבוטלה, באפשרות העוסק לחייב את הצרכן גם בתשלום אשר נגבה ממנו.
אספקת המוצר תעשה באמצעות אפשרויות המשלוח כפי שמופיע באתר.
* ייתכנו עיכובים באספקת המוצר במקרים חריגים כגון: מזג אוויר, שביתה בדואר ועוד  כמופיע בתקנון.